Contactformulier

Adres

Binnenpad 28 NL-8355 BR Giethoorn Tel. 0521-36 1359 Mob. 06-4499 4037

Openingstijden Bootverhuur

9.30 – 17.30 uur

Email

info@fluisterboot.nl

U vindt ons per …

Door vanaf de doorgaande weg langs Giethoorn de N334 (Beulakerweg) de afslag Giethoorn-Middenbuurt te nemen. Zie P route Giethoorn-Midden (gele zone). Deze weg (Deukten) volgt u tot aan het water, daarna rechtsaf. Zie borden B&B Mol/Groenewegen. Vervolgens helemaal doorrijden tot het fiets- en voetpad. Hier is parkeergelegenheid à €4,- per dag bij C.R. ’t Vonder (P1 Geel). Voor navigatie: Binnenpad 14. Iets eerder is gratis parkeren op de openbare parkeerplaats mogelijk (P2 Geel). Voor navigatie: Binnenpad 1. Na zo’n 140/400 meter vindt u ons op Binnenpad 28.

 

Door uit te stappen bij bushalte Giethoorn-Centrum (Ds. Hylkemaweg). Deze weg loopt u af tot de kerk. Dan linksaf langs de dorpsgracht over het Binnenpad (voet- en fietspad) tot nummer 28. Zie ook de borden B&B Mol/Groenewegen.

Zie voor informatie spoorwegen: www.ns.nl of bel 0900-2021163. Voor informatie over het gehele openbaar vervoer: www.9292ov.nl of bel 0900-9292.

Volg de borden B&B Mol/Groenewegen tot Binnenpad 28, kom via de Kerkweg.

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Totstandkoming van de overeenkomst
1. Degene die namens of ten behoeve van de groep de overeenkomst aangaat (de klant) is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

Artikel 2. Betaling
2.1 De reissom dient zoals in de bevestiging staat aangegeven voor aanvang in het bezit te zijn van v.o.f. Mol/G., tenzij anders overeengekomen.

Artikel 3. Reissom
3.1 In de gepubliceerde reissom zijn inbegrepen, alles onder de kop Inclusief omschreven zaken.
3.2 Niet in de reissom zijn inbegrepen:
a) het vervoer, tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen;
b) de kosten van reisbagage-, reisongevallen-, ziektekosten, en annuleringverzekering;
c) evt. meerkosten voor extra consumpties en gebruikte materialen.
3.3 De onder 3.2 punt c genoemde kosten worden door de klant op de dag zelf verrekend met betreffende leverancier.
3.4 Tenzij anders vermeld gelden alle gepubliceerde prijzen per persoon.
3.5 De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen en voorwaarden, zoals deze bekend waren ten tijde van het opstellen van de programma’s. V.o.f. Mol/G. behoudt zich het recht voor om voor het totstandkomen van de boeking de prijs te wijzigen wanneer daartoe aanleiding bestaat door prijsverhoging van derden, waaronder de toepasselijke BTW voorschriften.

Artikel 4. Wijzigingen door de deelnemer(s)
De reservering kan door de klant worden gewijzigd indien en voorzover dit mogelijk is.

Artikel 5. Annuleringen
5.1 Indien een reservering wordt ongedaan gemaakt, dan wel gewijzigd, worden per reservering de volgende bedragen in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen:
a) bij annulering meer dan een maand voor bedoeld tijdstip max. €100,-.
b) bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip 50% van de reserveringssom.
c) bij annulering meer dan drie dagen voor bedoeld tijdstip 75% van de reserveringssom.
d) bij annulering minder dan drie dagen voor bedoeld tijdstip 100% van de reserveringssom.
5.2 Annuleringen dienen schriftelijk en gedateerd te gebeuren.
5.3 Vermindering van het aantal deelnemers bij arrangementen binnen een marge van 10% kan tot 2 werkdagen voor vertrek uiterlijk 12.00 uur kosteloos worden aangebracht, waarna de laatst bekende groepsgrootte geldt. Voor vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% worden de annuleringsbepalingen (zie 5.1) toegepast.

Artikel 6. Niet doorgaan van het programma; wijzigingen door v.o.f. Mol/G.
6.1 Indien door omstandigheden, die uitsluitend in de eigen bedrijfsvoering van v.o.f. Mol/G. zijn gelegen, door v.o.f. Mol/G. wordt besloten, dat het programma niet zal doorgaan of dat daarin wijzigingen worden aangebracht, verplicht v.o.f. Mol/G. zich tot onverwijlde kennisgeving van de klant.
6.2 Bij niet doorgaan verplicht de v.o.f. Mol/G. zich i.c. tot onmiddellijke terugbetaling van de reeds (geheel of gedeeltelijk) betaalde reserveringssom.

7.1 V.o.f. Mol/G. behoudt zich het recht voor bij arrangementen wijzigingen aan te brengen in de reisroute en de bijbehorende accommodatie, indien hiertoe gegronde redenen bestaan.
7.2 V.o.f. Mol/G. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en nader voorlichtingsmateriaal, voorzover door derden uitgegeven.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1 Door v.o.f. Mol/G. wordt, tenzij dit aan opzet en/of grove schuld van v.o.f. Mol/G. is te wijten, geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, vernieling, verlies of diefstal veroorzaakt tijdens of bij huur, verblijf of arrangementen ten gevolge van de tocht.
8.2 V.o.f. Mol/G. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door de klant reeds gemaakte kosten als premies voor verzekeringen, indien een arrangement niet kan doorgaan.
8.3 Indien en voorzover tijdige betaling achterwege blijft is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. 8.4 Indien de klant in gebreke is, dient hij alle op de inning vallende kosten, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke te vergoeden.

 

Volg ons